Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

NA OCZACH TERAŹNIEJSZOŚCI

Patrycja Pruchnik

...Ty jesteś Teraźniejszością. Przyszłość pojawia się w Teraźniejszości. Przeszłość pojawia się w Teraźniejszości. Nigdy nie było przeszłości i nigdy nie będzie przyszłości. Każde jutro dzieje się dziś - w Teraźniejszości. Nie można z niej wyjść. Nie można w niej nie być. Wszystko się dzieje Teraz. Teraz, to jest Świadomość. Teraz, to jest Obecność. Teraz, to jesteś Ty. Bez Teraźniejszości, bez Ciebie, nic nie było by możliwe. Ale Ty nie jesteś zajęty robieniem czegokolwiek. Wszystko dzieje się na Twoich oczach. Na oczach Teraźniejszości. To nie jest doświadczenie. To nie jest coś, do czego się dochodzi. Już Tam jesteś. Tam czyli Tu...

~ Nitya ~ Bydgoszcz, 29-04-2017