Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_1972.JPG

SATSANG

Słowo satsang pochodzi z sanskrytu i oznacza 'obcowanie z Prawdą’. Jest spotkaniem, którego celem jest przebudzenie się do Prawdy, powrót do naturalnego stanu Istnienia. Nie jest to nauka, nie jest to kolejny koncept dla umysłu. Potrzebna jest jednak szczera chęć odkrycia tego, co w nas wieczne, niezmienne i wolne. Towarzyszę przy-Jaźni w odkryciu, którego każdy dokonać będzie musiał sam. Udzielam jedynie wskazówek, które zostawili niegdyś inni podróżni. Satsangi są spontaniczne, nakierowane na badanie samego siebie, przyglądanie się Kim Jestem poza uwarunkowaną identyfikacją.

Satsang it is a Sanskrit word and means being in the company of the Truth. The goal of the meeting is to awaken and return to ones natural state. It is not a teaching, it is not another concept for the mind. But it requires an honest urge to discover that what is prior to the mind, eternal and free. My role is only to facilitate in this discovery, the journey one must take on his own. I am only giving directions and pointings left here by other travellers. Satsangs are spontaneous, aimed at self-discovery and inquire Who am I beyond any identity.